Black Diamond Red Stone White - Breedings this far: 1